10/03/2014

دیشب، وقتی خواب بودم، در سرم، بی سر و صدا، تیرآهن کار گذاشته اند. تیر آهن و سرم و «بی میلیِ مضمن شده ام» به کار را با خودم اینور-آنور می کشم.

No comments:

Post a Comment