10/22/2014

مرثیه ای برای یک قطع عضو

بی تو مرا شهر تنگ ... نه! 

مرا، شهر، تنگ ... نه! 

شهر، مرا، من را ... نه! 

شهرِ من را ... نه!

شهرِ من
شهرِ من، تنگ، ننگ،ترس، تب، تاب، بی تاب، بی توان.
شهرِ من ... نه!

منِ شهر
منِ بی شهر
من، بی شهر،بی شرم.

No comments:

Post a Comment