9/24/2014

پاییز خیلی بی سر و صدا رسید. نفهمیدم کی. سردم است. هنوز هم که هنوز است برای این نیمه فصل ها لباس درست حسابی ندارم! هر سال، همین موقع ها به همین فکر می کنم. 

No comments:

Post a Comment