9/01/2014

بازگشت

بازگشت از تعطیلات یک ماهه
بازگشت از یک ماه سفر

هواپیمایی که به زمین نشت، سر و دل ای که همچنان بعد از یک هفته فرود هواپیما، جاهای دور پرسه می زنند.

No comments:

Post a Comment