7/08/2014


خستگی ولی بی خوابی

یک شب هایی هست در زندگی که نمی دانم چطور بخوابم. واقعا نمی دانم. از رفتن به تختخواب می ترسم. ار هجوم فکر های با سر و ته می ترسم و از دوباره تجربه کردن خواب هایی با رویای های آشفته و صبح خسته بیدار شدن.

No comments:

Post a Comment