6/25/2014

 روز هیژده ژوئن، روز پرزنتیشن پروژه های پایانی دانشجو های فوق لیسانس، کنار یکی از صفحه های دفتر یادداشتِ همه کاره ام، قاطی یادداشت ها و نظرها روی کار دانشجو ها، نوشته ام: کاش آسانسور پنج دقیقه بین دو طبقه گیر می کرد، من تنها در آسانسور، تا رسیدن نجات، چند دقیقه می خوابیدم.