5/09/2013

احتمال می دهم وقتی در جهنم را باز می کنند بویی مشابه بوی یخچال من از آن خارج می شود.

No comments:

Post a Comment