4/23/2013

گهی زین به پشت و گهی پشت به زین

پنج ماه تا پایان قرارداد کاریم بیشتر نمانده. دنبال کار بعدی هستم و در آرزوی یک کار دائم (با کلی اما و اگر و شرط و شروط که پیدا شدنش را تبدیل به آرزو کرده!). از آن طرف، از کدام طرف؟ از این طرف که برای دانشجوهای سال آخر لیسانس پیشنهاد کارآموزی دادم به دانشگاه. از دو هفته پیش روزی یک سی وی به دستم، به دستم که نه، به میل باکس ام می رسد. پس فردا هم با سه تا دانشجو مصاحبه دارم. بعد خودم، هفته ای یک سی وی به یک جایی می فرستم با کلی رویا!  ... روزگار غریبیست! 

No comments:

Post a Comment