1/21/2013

یک وقت هایی غم، حال بد، ملانکلی، ویران کننده است، خودت و همه دنیا را با هم ویران می کند. حالا هی برای بد حال نبودن  
،خرج کن. غم، غم است. حال بد ویران کننده است.توی بد حال می مانی و با بد حالی می سازی و زندگی می کنی، دو و بری هات ویران می شوند. توی بد حال، بد حال و غمگین می مانی و بقیه می شوند مستاصل و بی راه چاره.

ملانکلی فیلم قشنگی بود، برای من، تو بگو نوازش گر چشم!

No comments:

Post a Comment