1/02/2013

تهران
 
 
داخلی-خانه پدر و مادر- حال، تشکیل شده از دو مبل یک نفره و یک کاناپه دو نفره، هزاران بار تعمیر شده و روکش ها و تشکچه های رنگارنگ دیده.  یک میز دم دستی. تلویزیون روی کانال فیلان مشغول پخش قیافه آقای اوباما. مادر در حای قلاب بافیِ یک چیزی است و پدر روی کاناپه پا دراز کرده و کم مانده از دقت وارد تلویزیون شود و زیر لب نظرات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی  و غیره ارایه می کند.
لحظه ماندگار: مادر دست از قلاب بافی بر می دارد و یک نگاه به قیافه آقای اوباما می اندازد، یک طوری انگار دارد به آلبوم عکس های  خانوادگی نگاه می کند و می گوید: بیچاره پیر شد تو این چن سال.

No comments:

Post a Comment