1/02/2013

... فقط ازانفرادی گفتم. انفرادی آخر دنیاست. همین که می گفتم بیشتر انفرادی بوده ام یعنی حرفی برای گفتن ندارم. ... تنها کسی می دانست روزگار گندی دارم مادرم بود. می آمد بالای  سرم و می گفت: «چی شده مادر؟» انتظار نداشت جوابش را بدهم. فقط کمی کنارم می نشست و در سکوت پا می شد و می رفت.
 
 
جیرجیرک-احمد  غلامی 

No comments:

Post a Comment