12/25/2012

تهران
 
 
خوردن غذاهایی که گیرم نمی آد، نوشیدن، لم دادن، کتاب خواندن، لم دادن، نوشتن، فکر کردن، کافه گردی.،دیدن دوست های خوب که گیر فلک هم نمی ایند، گپ های طولانی. همین . چیز بیشتری از تعطیلاتم نمی خوام. برای بقیه زندگی، بعد از تعطیلات، خوب! گذار بگیم خدا بزرگه!

No comments:

Post a Comment