12/25/2012

تهران
 
 
از ناامن ترین شهرهای دنیا که امن ترین خانه دنیا برای من آنجاست.

No comments:

Post a Comment