12/07/2012

تکراری و آبکی و به دردنخور

دلتنگ نمی شوم. چرا؟ به اندازه کافی برایم دلتنگ است، من چرا دلتنگ شوم؟! دلتنگی من این وسط به درد نمی خورد.

نورتانیا! 

No comments:

Post a Comment