12/28/2012

تهران
 
 
مهمانی های خانوادگی خسته کننده، دور هم جمع شدن آدم های بی ربط، سکوت پس زمینه و سفره های شاهانه. بشقاب میوه های قبل از شام و بعد از شام که هرگز فراموش نمی شود. کاش بچه بودم و با بقیه بچه ها در اتاق بازی می کردیم و از هم می پرسیدیم «درستون کجاست؟» یا بهتر از آن «ورودیه چندی؟

No comments:

Post a Comment