12/08/2012

عادت های خوب و افتضاح و قدیمی
یک صبح زمستانی و بدرنگ و سرد، از پیژامه خارج نشده و تمام صبح تا ساعت سه بعد از ظهر در تختخواب سریال نگاه کردن.

No comments:

Post a Comment