12/07/2012

«عادت می کنیم»

بار اول یا دوم،درست یادم نیست، برای سفر برگشتم تهران همه چیز مهیج بود. به هیچ کدام از دوست هام نگفته بودم به جز ماندانا. قرار بود همه که جمع شدند من یک هو وارد و همه را سورپریز کنم. که موفق هم بود. شش سال گذشته، هر بار که قصد سفر می کنم یک ایمیل دو خطی: بچه ها فلان روز تا فلان روز تهرانم. کی هست؟ کی نیست؟ هم را کی ببینیم؟

No comments:

Post a Comment