12/06/2012

قال، قضیه،کلک، کنده


نیازی به دل کندن نیست، وقتی از چشم ات می افتد.
با نورتانیا قرار دارم. این پا به آن پا می کنم.مشغول قرقره کردن یک بهانه ام برای کنسل کردن و نرفتن.
 این طور بی اشتیاق دیدن اش هستم.

No comments:

Post a Comment