12/29/2012

تهران
 
 
تلویزیون خاموش است. خورشید غروب کرده. از یک جایی صدای اذان می آید. یادم نیست این دور و بر مسجد باشد. صدای اذان زیر قام قام ماشین ها. بغض ام گرفته.از یک جایی صدای اذان می آید.

No comments:

Post a Comment