12/28/2012

تهران
 
 
هنوز پنجره اتاق من از بام خانه زن همسایه بلند تر است. هنوز زن همسایه، پیچیده شده در یک ژاکت سیاه، عصرها همدم دو کولر آبی می شود و سیگارش را دود می کند.

No comments:

Post a Comment