12/25/2012

تهران
 
 
شهر گربه های بی صاحب که لنگان و ترسان به نگاه کردن به هر دو طرف خیابان عادت کرده اند،قبل از دویدن از این طرف به آن طرف خیابان.

No comments:

Post a Comment