12/06/2012

اگر و فقط اگر

دنبال دلیل کافی برای دوست داشتن گشتن یا دنبال دلیل لازم برای دوست نداشتن؟

کار که به دنبال دلیل گشتن رسید ... از کار گذشته است؟

No comments:

Post a Comment