12/08/2012

اتفاق مهمی است خوب! باید ثبت کنم: بیست دقیقه قبل از زمانی که باید از خانه خارج شوم، هی و حاضرم. بعله! این اتفاقات در زندگی من هم می افتد گاهی که عرق ریزان و نفس زنان و ببخشید گویان نرسم سر قرار.

No comments:

Post a Comment