12/10/2012

دعوت شدم برای مهمانی آخر سال. از طرف خودم و نورتانیا جواب دادم که می آییم.بعد از درگیری های این روزهای گذشته در جوابش می گویم شاید تنها آمدم و اندازه دو نفر نوشیدم. جواب داده امیدوارم به صلح برسید. بهترین جوابی بود که می توانستم بشنوم. تکرار می کنم با خودم صلح صلح صلح صلح ...

No comments:

Post a Comment