11/30/2012

وقتی می نویسیم از چه حرف می زنیم؟ وقتی می نویسیم با کی حرف می زنیم؟

از غم،
از درد،
از مریضی،
از خستگی، 
از سر درگمی،
از ناراحتی،
ازعصبانیت،
از شادی های کوچک،
از قهوه بعد از ناهار،
از کفش نو،
از فیلم نو،
از کتاب در دست،
از یک تلفن،
از خوشبختی یک لحظه،

باید نوشت؟
باید نوشت.