6/13/2012

اسلوونی- یکم تا پنجم ژوئن دو هزار و دوازده

اسلوونی، مملکت مردم آرام و خوش اخلاق، جایی که با حقوق بخور و نمیر ات پولدار محسوب می شوی و گارسن ها برای یک یورو تیپ ات تا کمر جلوی ات دولا می شوند! و دریای آدریاتیک ، آبی ترین و زلال ترین آبی که دیدم.
شهر پیران، مکان استراحت و تنبلی و هیچ کاری نکردن جز کنار دریا قدم زدن.

خوش گذشت این استراحت چهار روزه با نورتانیا.  وسط این استراحت و خوش گذرانی، به نظرم که به نورتانیا دل دادم ... 

No comments:

Post a Comment