4/27/2012

پاریس جشن بیکران-سه

یک جایی وسط پنج دقیقه اول سکوت بعد از یک معاشقه طولانی خیلی ناگهانی می پرسد «راستی شما تو ایران قرص مورنینگ افتر هم دارید؟ پیدا می شه همینطوری تو داروخانه؟» ندیدم قیافه ام شبیه کی یا چی شده بود که خیلی مظلومانه گفت «آخه من از ایران هیچی نمیدونم!» به فارسی گفتم خدایا من رو بکش و پتو بر سر کشیده و چرخیدم  و خوابیدم.

No comments:

Post a Comment