1/19/2012

هستم

ميباشم وخواهم بود بين آدم هاييكه دوستم دارند و مرا نميخوانند و براى تاريخ تلخم مرا دل ميسوزانند

تاريخ تلخم را بين توتون هايم ميپيچم و دود ميكنم شايد تمام شد

يكى ديگر بپيچ

بعد از ديدن دستجمعى ديدن جدايى نادر از سيمين با بزرگ شده هاى ناف فرانسه