12/30/2011

Brother to Brother

شب را زنده نگه مى دارم، با زحمت و چشم هاى پر از خواب.
شب را زنده نگه ميدارم و به ترانه هاى سروده نشده براى دل هاى شكسته فكر مى كنم.
عبارت ها، كلمه ها، ترانه ها در سرم چرخ ميزنند، بين حواب و بيدارى ام و هيچ كدام حتى به يك نصفه ترانه براى يك دل نيمه شكسته تبديل نميشوند.

No comments:

Post a Comment