12/09/2011

باز زندگی روی سرم که نه روی دلم خراب شده.
باز همه کاغذ ها و ملافه ها رو میزی ها از اشک هام لک می شوند.
باز کم خواب شدم و همان خواب کم می شود رویا های عجیب و ترسناک.
باز دلتنگ ام و باز رنجور

No comments:

Post a Comment