10/10/2011

کار دارم مثلِ ... مثلِ مثلا سگ اگر سگ اساسا کاری در زندگی اش داشته باشد.
کار دارم مثل سگ و باید یک فصل صحیح شده تزام را به استاد تحویل بدم.
کار دارم مثل سگ، دی دریمینگ اگر بگذارد!

برای اینکه فراموش نکنم مشخول دی دریمینگ اِبآت ای.سی هستم!

No comments:

Post a Comment