9/14/2011کدام را ترجیح می دهی: دل اش با تو باشد ولی جسم اش پی تنوع یا جسم اش به تو وفادار باشد اما دل اش دنبال دیگری؟
از کدام بیشتر می ترسی: بر ملا شدن دروغ یا دروغ گفتن؟

گاهی انگار انتخاب هر چه باشد گریزی نیست از دل شکستگی ... 

No comments:

Post a Comment