9/19/2011 ژولیت و رومئو هشت سال جنگیدند برای سلامتی آدام.

ژولیت و رومئو تا ته اش رفتند، دویدند، ریختند، پاشیدند، عوض شدند، جدا شدند، اما تا ته اش رفتند.

ته قصه من کجاست؟ می جنگم، باشه، اما تا کجا؟ از داستان های بی ته متنفرام.دوست دارم به یک جا برسم و بعد بگم تمام شد، وقت استراحت رسیده... وقت استراحت اصلا وجود دارد؟

No comments:

Post a Comment