9/09/2011

آدم های بی ترس، آدم های بی نگرانی، آدم های بی گره، خلاصه آدم های بی سوال من را می ترسانند.
آدم ها نه. زنده های روی دو پا راه رونده سی ساله، کمی بیشتر، کمی کمتر.
همه آدم ها که نه. بی سوال های به خود مطمئن.
فکر کنم دنیا روی شانه های ما ترسان های پر سوال بچرخد. وگرنه این مطمئن ها و دنیا که به هم کاری ندارند!

No comments:

Post a Comment