9/02/2011

دل سلین هوای خانه کرده و ایمیل زده که این آخر هفته می آیم لیموژ، چه کار جالبی بکنیم؟
نمی دانم چه کار جالب تری از لندن در لیموژ پیدا می شود!
فال گیر هم ندارد این شهر فکستنی!

No comments:

Post a Comment