9/30/2011

صبح به خیر دختر مو سیاه زیبا
صبح به خیر دختر مرده
صبح به خیر افلیا
صبح به خیر پایان های تلخ
صبح به خیر سربازهای مرده


تا بی حسی کامل از درد راه زیادی نمانده

No comments:

Post a Comment