9/09/2011

موقعیت ناراحت

همین امروز که نتیجه یک تلاشی جلوی چشم هام دود شد و به هوا رفت و من صدای جیرینگ شکستن امیدم به داشتن کار مورد علاقه ام را شنیدم، سولن کارش درست شد. حالا بیا وسط بغض و بد بختی و گریه برای سولن خوشحالی کن!  ... امروز که از نا امیدی له ام با اینرسی بالا. باید همه زورم را جمع کنم چند روز دیگر برای سولن خوشحالی کنم.

No comments:

Post a Comment