9/25/2011

در ستایش باقالی پلو با مرغ.

بعد از اندی، شاید بیشتر از یک سال، حوصله آشپزی آمد و تبدیل به یک غذای خوشمزه شد!

No comments:

Post a Comment