9/02/2011

حیوانی چیزی هم در خانه ندارم که بگویم «این آخر هفته را جایی نرفتم، کسی در شهر نبود به ماهی ها/گربه ها/ سگ ها/همسترها/خرگوش ها یا چه می دانم گوساله ها آب و غذا دهد ». دلم سفر می خواهد ... به یک دور و بری، با یک دل خوشی ...

No comments:

Post a Comment