9/19/2011

 مثل یک روز معمولی که تبدیل به یک جهنم پیچ در پیچ می شود از حماقت آدم هایی که آدم نیستند.

درود بر بروکراسی فرانسوی و درود بر بروکرات های نژادپرست فرانسه که هر چه در توان دارند برای اخراج و دل زده کردن جهان سومی های ساکن فرانسه می کنند. 

دوباره برگشتم به خانه اول

No comments:

Post a Comment