9/14/2011

  وقتی بیرون ساختمان دانشکده داروسازی آفتابی و گرمه و من در دفترم سردمه یعنی پاییز خیلی نزدیکه.

سردمه و همین روزهاست که پاییز از راه برسه.

پ.نون. این معادل تقریبا شاعرانه این حقیقت است که کره زمین دور خورشید می چرخد نه خورشید دور کره زمین و پاییز می شود چون خورشید فیلان.

No comments:

Post a Comment