9/12/2011

لودميلا پشت سر هم كتاب مى خواند، اما مسايل را براى خودش روشن نمى كند و اين به نظر اتلاف وقت مى آيد. اين طور فكر نمى كنيد؟


 اگر شبى از شب هاى زمستان مسافرى- ايتالو كالوينو

No comments:

Post a Comment