9/02/2011

برگ ها که در دل من می ریزند

من می بینم، تو نمی بینی
من نمی بینیم، تو می بینی
من می ایستم، تو می روی
مکث
من می روم، تو نمی بینی
مکث

تو قد می کشی، من تمام می شوم

No comments:

Post a Comment