8/30/2011

هر روز مره

بدو. گیرم که دویدم. گیر خواهم کرد. به هیچ جا.
ندو. امروز روز است. همین جا. همین شکلی خوب است.

سر می خورم، به ضم سین.
غلت نمیزنم.

No comments:

Post a Comment