8/19/2011

گاهی، فقط گاهی، دلتنگ می شوم برای آنچنان دوست داشتنت، ولی نه برای داشتنت که درد بود و انتظار ...

No comments:

Post a Comment