8/30/2011

آخرهاش

اول های تز نوشتن سر جرییات با رییس جر و بحت می کردم تا حرف ام، انتخاب ام را به کرسی بنشانم و طوری که دل ام می خواهد و نه دل اش می خواهد بنویسم.

آخرهای تز با احتیاط تصحیح هاش، به عبارت بهتر نتیجه شخم زدن هاش در تکست ام، را نشانم می دهد. فقط فکر می کنم «بده به من این متن بی پدر مادر رو! تا پس فردا تصحیح می کنم» و خوب بعد هم می شود طلب کار شوم که تا آخر هفته بعد نهاییش کنیم.

ای روزگار بد قواره ...

No comments:

Post a Comment