8/15/2011

چه فراموشی سنگینی

...

و در اینجا، در من، در سر من؟


پ.نون. باز هجوم ناگهانی دلتنگی، مثل حمله ناشی از یک بیماری مزمن.
پ.پ.نون. باید فکر کنم که به یاد بیاورم برای چه برای که دلتنگ می شوم با این شدت ... باید خوب فکر کنم

No comments:

Post a Comment