6/07/2011

چشم هات رو ببند
نگاه نکنی ها
حالا باز کن

HA!

حدس می زدم دوست داشته باشی

WOW!

***

من را، تو، به سفر ببر
من را، تو ، به دورترین کافه دنیا مهمان کن
من را، تو
من، از من خسته
من را، تو ،گوش بده

No comments:

Post a Comment