6/09/2011

ساعت نوزده و یازده دقیقه

خراب این دانشجوهام که فردا صبح ارایه پروژه دارند و الان دور هم جمع شدند برای انجام تکلیف! کتابخانه هم که بسته! در به در دنبال یک کنجی اند برای کار! یعنی من خراب اینهام!

No comments:

Post a Comment