6/08/2011

این طور که سر صبح هراسان می پرسی سَ وَ، این طور که من جا می خورم، این طور که می گویی قیافه ات خسته ست
فقط می گویم
بله خسته ام،
یک طور که
مثلا
مغرور نباشی
از کشف ات
نمی گذارم
که بفهمی
شب قبل
صد اسب وحشی
تا صبح
در فکرهام یورتمه رفتند
تا خود صبح
پیتیکو پیتیکو پیتیکو ...

No comments:

Post a Comment